Gwna arrow O Zwizku
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Informacja o stowarzyszeniu Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
 
Zwizek Ukraiców w Polsce powsta w lutym 1990 r. Jest nastpc prawnym dziaajcego od 1956 r. Ukraiskiego Towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego.
Na czele organizacji od 19 lutego 2006 r. stoi prezes Piotr Tyma. Biec dziaalnoci organizacji kieruje omioosobowy Zarzd Gówny. Organ uchwaodawczy to trzydziestojednoosobowa Rada Gówna.
Zwizek posiada struktury regionalne: oddziay i koa terenowe. Struktury regionalne to 10 oddziaów (elblski, koszaliski, legnicki, lubuski, mazurski, olsztyski, pomorski, przemyski, sanocki, szczeciski) oraz 90 kó terenowych.
Liczba pracowników: 6 penoetatowych, 3 póetatowych lub na umow zlecenie, ok. 250 wolontariuszy, ok. 6000 czonków.
Gównym celem organizacji jest dziaanie na rzecz zachowania tosamoci kulturalnej spoecznoci ukraiskiej w Polsce oraz rozwój dobrossiedzkich kontaktów i wspópracy pomidzy Polsk a Ukrain. Zwizek Ukraiców w Polsce od lat realizuje projekty adresowane do rónych grup spoeczestwa, m.in. dzieci, uczniów szkó podstawowych, gimnazjów, szkó rednich, studentów, osób w rednim i podeszym wieku.
Wród realizowanych przedsiwzi s projekty midzynarodowe, obozy „Past”, koncerty muzyki cerkiewnej (np. „Jesienne koncerty muzyki cerkiewnej”), Festiwal Kultury Ukraiskiej (ostatnia 19. edycja odbya si w Sopocie w 2008), festiwale dziecice (m.in. w Koszalinie i Elblgu), seminaria historyczne (m.in. „Akcja «Wisa» na tle wojennych i powojennych deportacji”) oraz przybliajce kultur pogranicza polsko-ukraiskiego, seminaria propagujce wspóprac polskich i ukraiskich organizacji pozarzdowych (m.in. w ramach projektów PAUCI, Narodowego Centrum Kultury, MSZ Polski), wspóprac mediów (m.in. w ramach projektów Rady Europy, Ambasady RP na Ukrainie). ZUwP we wspópracy z Instytutem Adama Mickiewicza bra udzia w realizacji projektu „Rok Ukrainy w Polsce”.
Oprócz dziaa w sferze kultury Zwizek jest zaangaowany w projekty konsultowania zagadnie prawnych zwizanych z sytuacj mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce; przedstawiciele Zwizku uczestnicz w pracach Komisji Wspólnej Rzdu i Mniejszoci Narodowych, Komisji Mniejszoci Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.
Zwizek wspópracuje z midzynarodowymi organizacjami, m.in. z Minority Rights Group. Od 1990 r. ZwizekUkraiców w Polsce jest wydawc tygodnika „Nasze Sowo”. Jest równie dugoletnim wydawc ksiek i czasopism w jzyku ukraiskim i polskim, rocznika „Almanach Ukraiski”, wspówydawc magazynu telewizyjnego „Telenowyny”, emitowanego w Telewizji Regionalnej TVP Info. ZUwP wspópracuje równie z rozgoniami Polskiego Radio realizujcymi audycje w jzyku ukraiskim. Od 2008 r. jest wydawc kwartalnika metodyczno-owiatowego „Ridna Mowa”.
Zwizek angauje si równie w akcje charytatywne i pomocowe, których adresatami s czonkowie spoecznoci ukraiskiej oraz obywatele Ukrainy, którzy znaleli si w trudnej sytuacji yciowej.
ZUwP jest czonkiem midzynarodowych struktur ukraiskich – wiatowego Kongresu Ukraiców, Europejskiego Kongresu Ukraiców, Ukraiskiej Ogólnowiatowej Rady Koordynacyjnej.Na terenie Podkarpacia ZUwP jest organizatorem cyklicznych przedsiwzi kulturalnych, m.in. „Nicz na Iwana Kupaa” w Przemylu, „wito Kultury nad Osaw” w Mokrem.
Struktury ZUwP take opiekuj si miejscami pamici historycznej Ukraiców (upamitnieniami, cmentarzami, zabytkowymi cerkwiami) oraz zajmuj si realizacj dziaa edukacyjnych (m.in. w 2008 i 2009 zorganizowano obozy w Kowalówce i ukowie). W regionie dziaaj amatorskie zespoy mniejszoci ukraiskiej. 
Warszawa, padziernik  2009 r.  

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies