Główna
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Warszawa: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 90729 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109196 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6799677, faks 022 6799695.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu, w zakres których wchodzi, m.in. wykonanie następujących prac: 1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z podbiciem fundamentów pod częścią budynku. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach 0/17 i 1/27. 3. Wykonanie stropu w pomieszczeniu 1/27...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.42.21.00-2, 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mariusz Chomik Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Import Eksport CHOMBUD,, ul. Szańcowa 1, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 650000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 575077,10

  • Oferta z najniższą ceną: 575077,10 / Oferta z najwyższą ceną: 590156,62

  • Waluta: PLN . 
© 2018 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies