Gwna arrow Aktualnoci arrow Inne arrow Owiadczenie ZUwP ws. Huty Pieniackiej
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Owiadczenie ZUwP ws. Huty Pieniackiej Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

O W I A D C Z E N I E

 

Zwizek Ukraiców w Polsce stanowczo potpia zniszczenie przez „nieznanych sprawców” pomnika polskich ofiar zamordowanych w lutym 1944 r. we wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim w Ukrainie. Uznajemy ten akt wandalizmu za prowokacj, której celem jest wywoanie kolejnej fali nastrojów antyukraiskich w Polsce i tym samym przeciwdziaanie rozwojowi dobrossiedzkich stosunków pomidzy naszymi narodami i pastwami.

Autorstwa tej prowokacji nietrudno si domyli biorc pod uwag to, e zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej jest nowym etapem dewastacji i niszczenia upamitnie na pograniczu polsko-ukraiskim. W latach 2015–2016 na terenie Polski zbezczeszczono i zniszczono ponad dziesi upamitnie ukraiskich. Filmow rejestracj wikszoci z nich zamieszczay na swoich portalach tzw. republiki z Doniecka i ugaska, bdce elementem okupacyjnej administracji rosyjskiej na terenie pastwa ukraiskiego. Sprawców tej zorganizowanej akcji nie odnaleziono, co w naszym przekonaniu – wielokrotnie przekazywanym organom cigania i wadzom pastwowym – jedynie umocnio jej zleceniodawców i wykonawców w poczuciu zupenej bezkarnoci. Podkrelalimy te, e jednym z celów akcji wykonywanej na terytorium Polski jest sprowokowanie podobnych dziaa wobec polskich upamitnie na terytorium Ukrainy.

Obecnie, materia video obrazujcy zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej oraz informacje na temat aktu barbarzystwa zostay od razu podchwycone i rozpowszechniane za pomoc prorosyjskich stron internetowych. Nieprzypadkowo wybrano równie moment prowokacji, tj. sytuacj, gdy do Polski przybywaj onierze USA, a Polska aktywnie wspiera walczca w obronie swoich granic, jak równie Europy Ukrain.    

   Kada dewastacja polskiego upamitnienia bdzie przedstawiana  jako „dowód” na zwycistwo si radykalnych i nacjonalistycznych w Ukrainie, która od trzech lat samotnie walczy z agresj Federacji Rosyjskiej. Owe „dowody” maj osabi wsparcie spoeczestwa i pastwa ukraiskiego dla polityki antyrosyjskich sankcji. Tym bardziej, e w 2009 r. odsonicia upamitnienia w Hucie Pieniackiej dokonali prezydenci Lech Kaczyski i Wiktor Juszczenko.

Sowa solidarnoci i wsparcia przekazujemy spoecznoci polskiej w Ukrainie, która poczua si szczególnie dotknita zniszczeniem upamitnienia.

ZUwP z uznaniem przyjmuje podjcie natychmiastowych dziaa przez organy ledcze i wadze pastwowe Ukrainy w celu znalezienia sprawców przestpstwa. Liczymy, e dziaania te zakocz si powodzeniem.

Do polskich mediów i spoeczestwa zwracamy si o nieuleganie antyukraiskim prowokacjom. Ich autorom chodzi bowiem o zniszczenie dorobku minionych kilkudziesiciu lat w dziele budowania dobrossiedzkich relacji pomidzy Polsk a Ukrain.   

 

 

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies