Główna
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Informacja o wyborze oferty Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

         Przemyśl, dn. 28.09.2017r.

ZAMAWIAJĄCY:

Związek Ukraińców w Polsce,

ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. Mazowieckie.

Oddział w Przemyślu,

ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

                                                                      

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

 

 

 

Nazwa postępowania:

Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu.                                

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że  w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu złożył Wykonawca:

 

Mariusz Chomik - Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „CHOMBUD”,

ul. Szańcowa 1, 37-700 Przemyśl.

 

Poniżej, w tabeli streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Lp.

Wykonawca

 

 

 

 

 

 

Punkty, kryterium Cena

Punkty, kryterium Okres gwarancji na przedmiot umowy

Punktacja łączna

1.

Mariusz Chomik

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „CHOMBUD”

ul. Szańcowa 1, 37-700 Przemyśl

 

538 789,72 zł

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

 Bogusław Majchrowicz

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR”

37-741 Krasiczyn 100

 

546 000,00 zł

 

88,82 pkt

10 pkt

98,82 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

            Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancji spośród złożonych ofert, ponadto spełnia warunki określone przez Zamawiającego. Wykonawca przedłożył na wezwanie Zamawiającego wymagane oświadczenia i dokumenty, które potwierdziły spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdziły, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i została złożona w wymaganym terminie.

 

Informacja o terminie zawarcia umowy

            Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana nastąpi w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak na wstępie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ……………………………….

                                                                                    podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strona internetowa Zamawiającego http://www.zup.ukraina.com.pl

2.       Mariusz Chomik - Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „CHOMBUD”

ul. Szańcowa 1, 37-700 Przemyśl,

3.       Bogusław Majchrowicz - Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR”, 37-741 Krasiczyn 100.

 
© 2019 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies