Główna
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu


I. 1) NAZWA I ADRES:
Związek Ukraińców w Polsce, Krajowy numer identyfikacyjny 621939500000, ul. ul. Kościeliska  7, 03614   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 799 677, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (url): www.zup.ukraina.com.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz robót remontowo budowlanych, polegających na przebudowie ewakuacyjnej klatki schodowej (zachodnia część budynku) w budynku Narodnego Domu w Przemyślu, zgodnie z zakresem robót wynikającym z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru robót. Wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót budowlanych i remontowych oraz prac konserwatorskich obejmuje: I. Roboty rozbiórkowe klatki schodowej ewakuacyjnej, II. Wykonanie otworów i nadproży okiennych i drzwiowych, III. Roboty budowlane, IV. Wykonanie nowych biegów klatki schodowej, V. Odtworzenie i dostosowanie do norm ozdobnych balustrad na ewakuacyjnej klatce schodowej, VI. Wykonanie instalacji oddymiania klatki ewakuacyjnej wraz z montażem osprzętu, VII. Wykonanie instalacji oświetleniowej ewakuacyjnej klatki schodowej, VIII. Realizacja: do 15.12.2017 r. (podpisanie protokołu odbioru końcowego), Budynek przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod Nr A-164. Inwestor uzyskał pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu na prowadzenie przedmiotowych prac.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45312000-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 456354.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mariusz Chomik, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „CHOMBUD”
Email wykonawcy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Adres pocztowy: Szańcowa 1
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 538789.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 538789.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 546000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
© 2019 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies