Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Roboty budowlano  montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy - przetarg Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Ogoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wycznie zakady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaalno, lub dziaalno ich wyodrbnionych organizacyjnie jednostek, które bd realizoway zamówienie, obejmuje spoeczn i zawodow integracj osób bdcych czonkami grup spoecznie marginalizowanych
Nie

Naley poda minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osób nalecych do jednej lub wicej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zakady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJCY
Postpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy
Nie
Postpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajcy powierzy/powierzyli przeprowadzenie postpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajcy powierzy/powierzyli prowadzenie postpowania:
Postpowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajcych
Nie

Jeeli tak, naley wymieni zamawiajcych, którzy wspólnie przeprowadzaj postpowanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postpowania wspólnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej – majce zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zwizek Ukraiców w Polsce, krajowy numer identyfikacyjny 62193950000000, ul. ul. Kocieliska  7 , 03-614  Warszawa, woj. mazowieckie, pastwo Polska, tel. 226 799 677, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (URL): www.zup.ukraina.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mona uzyska dostp do narzdzi i urzdze lub formatów plików, które nie s ogólnie dostpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny (prosz okreli):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeeli dotyczy):
Podzia obowizków midzy zamawiajcymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postpowania z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postpowania odpowiadaj pozostali zamawiajcy, czy zamówienie bdzie udzielane przez kadego z zamawiajcych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaych zamawiajcych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peny i bezporedni dostp do dokumentów z postpowania mona uzyska pod adresem (URL)
Nie
www.zup.ukraina.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zup.ukraina.com.pl

Dostp do dokumentów z postpowania jest ograniczony - wicej informacji mona uzyska pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley przesya:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzdzi i urzdze lub formatów plików, które nie s ogólnie dostpne
Nie
Nieograniczony, peny, bezporedni i bezpatny dostp do tych narzdzi mona uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Roboty budowlano – montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemylu.
Numer referencyjny:
Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o moliwoci skadania ofert czciowych
Zamówienie podzielone jest na czci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu mona skada w odniesieniu do:

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do udzielenia cznie nastpujcych czci lub grup czci:

Maksymalna liczba czci zamówienia, na które moe zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko, zakres, rodzaj i ilo dostaw, usug lub robót budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usug lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montaowych, polegajcych na wykonaniu robót ogólnobudowlanych i wykoczeniowo montaowych wraz z wykonaniem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemylu, zgodnie z zakresem robót wynikajcym z Dokumentacji projektowej (technicznej), Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru robót. 2. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych. Wykonawca moe zoy swoj ofert na cao zamówienia. 3. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych. 4. Zakres robót obejmuje: I. Wykonanie docieplenia szybu windowego, II. Wykonanie posadzki pom. 1/27 III. Wykonanie nadproy i otworów okiennych i drzwiowych, IV. Monta stolarki okiennej, V. Monta szybu windowego i windy, Dokonanie rozruchu dwigu osobowego; Wykonanie odbioru dwigu, jego rejestracj i dopuszczenie do uytkowania przez Urzd Dozoru Technicznego. Koszty zwizane z odbiorem przez Urzd Dozoru Technicznego, dokumentacj rejestracyjn i ksik rewizji ponosi Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Wszelkich niezbdnych penomocnictw i upowanie udziela Zamawiajcy; Zamawiajcy okrela nastpujce warunki serwisu w okresie gwarancyjnym: Podjcie naprawy w cigu 6 godzin od powiadomienia o zaistnieniu usterki, Usunicia usterki w cigu 1-7 dni od momentu podjcia naprawy. W zalenoci od rodzaju i zakresu usterki. Przy czym wyduenie terminu usunicia usterki dotyczy przypadków zwizanych z wyduonym czasem oczekiwania na dostaw niezbdnych czci. Dostarczony dwig osobowy powinien posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, wiadectwa jakoci oraz spenia wszelkie wymogi norm, okrelonych obowizujcym prawem. Dostarczony dwig osobowy musi by fabrycznie nowy i wolny od wad, wyprodukowany w roku montau u Zamawiajcego. VI. Realizacja: do 15.12.2020 r., VII. Zamawiajcy informuje jednoczenie, i zakres wykonywanych robót jest wszy ni ujty w posiadanej przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej i obejmuje wyczenie prace okrelone w opisie powyej zgodne z ksik przedmiarów. Budynek przy ul. Kociuszki 5 w Przemylu, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod Nr A-164. Inwestor uzyska pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemylu na prowadzenie przedmiotowych prac.

II.5) Gówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212350-4
45453000-7
45310000-3
42416100-6
45313100-5


II.6) Cakowita warto zamówienia (jeeli zamawiajcy podaje informacje o wartoci zamówienia):
Warto bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa cakowita maksymalna warto w caym okresie obowizywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okrelenie przedmiotu, wielkoci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane bdzie zamówienie lub okres, na który zostaa zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesicach:    lub dniach:
lub
data rozpoczcia:   lub zakoczenia: 2020-12-15
Okres w miesicachOkres w dniachData rozpoczciaData zakoczenia
   2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dziaalnoci zawodowej, o ile wynika to z odrbnych przepisów
Okrelenie warunków: Zamawiajcy nie okrela warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okrelenie warunków: warunek dotyczcy sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy, poprzez okrelenie minimalnych wymaga. Zamawiajcy uzna, e wykonawca spenia warunek udziau w postpowaniu dotyczcy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeeli wykonawca wykae, e:  posiada rodki finansowe lub zdolno kredytow w wysokoci co najmniej – 500 000,00 z,  jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn w wysokoci co najmniej – 500 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno techniczna lub zawodowa
Okrelenie warunków: a) dowiadczenia wykonawcy; b) osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia, umoliwiajce realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakoci. ad. a) Zamawiajcy uzna, e wykonawca posiada dowiadczenie niezbdne do realizacji zamówienia, jeeli wykonawca wykae, e w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym okresie, wykona w sposób naleyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidowo ukoczy:  co najmniej /3/ trzy zadania, których przedmiotem byy roboty budowlane w zakres których wchodziy roboty ogólnobudowlane i/lub instalacji elektrycznych na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r poz. 2067 z pón.zm.) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w pastwie obcym o wartoci robót co najmniej 300 000,00 z brutto (kada); ad. b) Wykonawca wskae osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia speniajce minimalne warunki dotyczce kwalifikacji zawodowych i dowiadczenia umoliwiajce realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakoci, odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone, tj.:  osoba, która peni bdzie funkcj kierownika budowy posiadajca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze, która posiada co najmniej 5 letnie dowiadczenie zawodowe (liczone od uzyskania uprawnie) jako inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy przy realizacji robót polegajcych na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków, a take posiada udokumentowane dowiadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. z 2018 r. poz. 2067 z pón. zm.). Osoba ta posiada równie dowiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami na co najmniej /2/ dwóch zadaniach na obiekcie/obiektach zabytkowych o wartoci robót nie mniejszej ni 200 000 z brutto (kada);  osoba, która peni bdzie funkcj kierownika robót posiadajca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznych; Zamawiajcy dopuszcza moliwo czenie ww. funkcji.
Zamawiajcy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu imion i nazwisk osób wykonujcych czynnoci przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Uprawnienia budowlane winny by wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.) oraz Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznym w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278) lub odpowiadajce inne wane uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wczeniej obowizujcych przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okrelone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiajcy przewiduje nastpujce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OWIADCZE SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WSTPNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPENIA WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ SPENIA KRYTERIA SELEKCJI
Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spenianiu warunków udziau w postpowaniu
Tak
Owiadczenie o spenianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
NOCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 1) odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) zawiadczenia waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatków, wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajcego, e wykonawca zawar porozumienie z waciwym organem podatkowym w sprawie spat tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu; 3) zawiadczenia waciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakadu Ubezpiecze Spoecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego albo innego dokumentu potwierdzajcego, e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem terminu skadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajcego, e wykonawca zawar porozumienie z waciwym organem w sprawie spat tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu;
III.5) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPENIANIA WARUNKÓW UDZIAU W POSTPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczeniej ni w okresie ostatnich 5 lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartoci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostay wykonane, z zaczeniem dowodów okrelajcych czy te roboty budowlane zostay wykonane naleycie, w szczególnoci informacji o tym czy roboty zostay wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidowo ukoczone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje bd inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane byy wykonywane, a jeeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta zostaa najwyej oceniona); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnoci odpowiedzialnych za wiadczenie usug, kontrol jakoci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, dowiadczenia i wyksztacenia niezbdnych do wykonania zamówienia publicznego, a take zakresu wykonywanych przez nie czynnoci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta zostaa najwyej oceniona); 3) dokument potwierdzajcy, e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaalnoci zwizanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okrelon przez zamawiajcego. 4) informacja banku lub spódzielczej kasy oszczdnociowo-kredytowej potwierdzajca wysoko posiadanych rodków finansowych lub zdolno kredytow wykonawcy, w okresie nie wczeniejszym ni 1 miesic przed upywem terminu skadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu. Jeeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca, na wezwanie, nie bdzie móg przedstawi wymaganych przez Zamawiajcego dokumentów dotyczcych sytuacji finansowej, to bdzie móg przedstawi inny dokument, który w wystarczajcy sposób potwierdzi spenianie tego warunku;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTÓW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1), skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci. Dokumenty te powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert . Jeeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa wyej, zastpuje si je dokumentem zawierajcym odpowiednio owiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub owiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, zoone przed notariuszem lub przed organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego waciwym ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wtpliwoci co do treci dokumentu zoonego przez Wykonawc, Zamawiajcy moe zwróci si do waciwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbdnych informacji dotyczcych tego dokumentu. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 - 3) skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce odpowiednio, e nie zalega z opacaniem podatków, opat, skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne albo e zawar porozumienie z waciwym organem w sprawie spat tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt III.4.2-3), powinien by wystawiony nie wczeniej ni 3 miesice przed upywem tego terminu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajcy da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysoko wymaganego wadium. Wykonawca przystpujcy do postpowania jest zobowizany, przed upywem terminu skadania ofert, wnie wadium w kwocie: – 15 000,00 z 2. Forma wadium. Wadium moe by wnoszone w jednej lub w kilku nastpujcych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: pienidzu; porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy oszczdnociowo - kredytowej, z tym e porczenie kasy jest zawsze porczeniem pieninym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; porczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pienidzu - wymagan kwot naley wpaci przelewem na rachunek bankowy: Bank: Podkarpacki Bank Spódzielczy nr rachunku: 49 8642 1155 2015 1508 9977 0001 (decyduje data wpywu na rachunek bankowy zamawiajcego). Wadium wniesione w pienidzu Zamawiajcy przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wadium wniesione w pienidzu, przelewem na rachunek bankowy, musi wpyn na wskazany w ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiajcego najpóniej przed upywem terminu skadania ofert. Kserokopi dowodu wpaty naley doczy do oferty. 3) Wadium wnoszone w pozostaych dopuszczalnych formach okrelonych w pkt 2 powinno by zoone w oryginale i musi obejmowa cay okres zwizania ofert. Dokument potwierdzajcy wniesienie wadium naley zoy w biurze – sekretariat Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl, w terminie skadania ofert. Do oferty naley doczy kserokopi tego dokumentu powiadczonego przez wykonawc za zgodno z oryginaem. 4) Z treci zoonego porczenia lub zoonej gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne danie Zamawiajcego w terminie zwizania ofert zobowizanie Gwaranta do wypaty Zamawiajcemu penej kwoty wadium w okolicznociach okrelonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub porczeniu ma by Zwizek Ukraiców w Polsce , ul. Kocieliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie. 6) W przypadku, gdy wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidowy, Zamawiajcy odrzuci ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Zwrot wadium. Zamawiajcy dokona zwrotu wadium na zasadach okrelonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 5. Zatrzymanie wadium. Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Naley poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si zoenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si zoenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doczenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si zoenia oferty wariantowej:

Dopuszcza si zoenie oferty wariantowej

Zoenie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym zoeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa bdzie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bd zamieszczone dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si zoenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze zoonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem) Nie
Naley poda adres strony internetowej, na której aukcja bdzie prowadzona:

Naley wskaza elementy, których wartoci bd przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajce z opisu przedmiotu zamówienia:

Naley poda, które informacje zostan udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bdzie termin ich udostpnienia:
Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bd warunki, na jakich wykonawcy bd mogli licytowa (minimalne wysokoci postpie):
Informacje dotyczce wykorzystywanego sprztu elektronicznego, rozwiza i specyfikacji technicznych w zakresie pocze:
Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu:
Warunki zamknicia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogoszeniem
Minimalne wymagania, które musz spenia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Naley poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skadania ofert, jeeli zamawiajcy przewiduje nagrody:

Wstpny harmonogram postpowania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiza:
Naley poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujce minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostpny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzdze informatycznych:
Sposób postpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrelenie minimalnych wysokoci postpie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu:
Termin skadania wniosków o dopuszczenie do udziau w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknicia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Naley wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co naley rozumie zmiany nieodnoszce si do kwestii, które podlegay ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby byy znane w momencie wszczcia procedury, majcej na celu zawarcie Umowy, nie miayby wpywu na ilo podmiotów zainteresowanych t procedur. W powyszym kontekcie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych przykadowo: zmiana danych zwizanych z obsug administracyjno-organizacyjn Umowy, numeru rachunku. 2. Okrelajc warunki dokonania zmiany Umowy, sporzdza si protokó koniecznoci, biorc pod uwag w szczególnoci: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpyw zmiany na wysoko wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpyw zmiany na termin zakoczenia Umowy. 3. Przewiduje si moliwo zmiany postanowie zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystpienia co najmniej jednej z okolicznoci wymienionych poniej, z uwzgldnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiajcy dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 2, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mog wykonywa powierzonych zada, przy czym nowa osoba musi spenia wymogi okrelone w SIWZ oraz spenia warunki, jakie byy podstaw do oceny oferty na poziomie nie niszym, jak osoba zmieniana Zmiana osoby musi by uzasadniona. 2) Zamawiajcy dopuszcza przeduenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opónienia, jeeli takie opónienie ma lub bdzie miao wpyw na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania koniecznoci wykonania zamówie dodatkowych, których wykonanie jest niezbdne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezalenych od Wykonawcy, c) konieczno dostosowania wykonywanych prac do wymogów Konserwatora Zabytków, d) szczególnie niesprzyjajcych warunków atmosferycznych (dugotrwae powyej 10 dni silne mrozy poniej 15˚C, dugotrwae ulewne deszcze, ponad normowe opady niegu, dugotrwae powyej 10 dni wysokie temperatury powyej 30˚C) uniemoliwiajcych prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdze, dokonywanie odbiorów, o ile nie dao si tego przewidzie i / lub wykona w innym terminie, e) siy wyszej, trwajcej epidemii, stanu nadzwyczajnego lub klski ywioowej. 4. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeeniem nieprzekroczenia czci wykraczajcej poza okrelenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana moe dotyczy wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okolicznoci powstaych w zwizku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczno ta wpyna na konieczno zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okolicznoci powstaych w zwizku z zaistnia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te bd konieczne gdy kontynuacja wykonania Umowy groziaby powstaniem Obiektu obarczonego wad. 6. Wykonanie robót zamiennych moe nastpi na wniosek Zamawiajcego w sytuacji koniecznej zmiany. 7. W przypadku zmiany powszechnie obowizujcych przepisów prawa w zakresie majcym wpyw na realizacj przedmiotu Umowy. 8. Zamawiajcy moe dopuci zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które s nastpstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwizaniach projektowych, jeeli s one uzasadnione koniecznoci zwikszenia bezpieczestwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej moliwoci wprowadzenia rozwiza zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) zmiany dokonane zostay podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstpuj w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budow w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostay zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speniajc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d) koniecznych zmian wynikajcych z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajcy moe dopuci wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza si je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawc lub Zamawiajcego rozwizanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymaga bdzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajcego, a jeeli bdzie tego wymaga, to równie zmiany decyzji pozwolenia na budow. 10. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysugujce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajcy zapaci za wszystkie udokumentowane poniesione ju koszty tego zakresu rzeczowego. 11. Jeeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan wyczone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okrelonych w protokoach koniecznoci oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych okrelonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie okrelony w protokole koniecznoci oraz przedmiarze robót sporzdzonym przez Zamawiajcego.. Natomiast wynagrodzenie z tytuu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bdzie potwierdzenie powstaych okolicznoci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznoci. 12. W przypadku, gdy wystpi roboty innego rodzaju ni w przedmiarach robót i których nie mona rozliczy na podstawie kosztorysu ofertowego, i konieczne bd do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone bd na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawc i zatwierdzonych przez Zamawiajcego. Kosztorysy te opracowane bd w oparciu o nastpujce zaoenia : a) ceny czynników produkcji (rbg, M, S, Ko, Z ), jako zryczatowane, zostan przyjte z kosztorysów ofertowych zoonych przez Wykonawc, b) w przypadku, gdy nie bdzie moliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w poz. a), brakujce ceny czynników produkcji zostan przyjte wedug publikacji ogólnodostpnych z zakresu cen np. SEKOCENBUD; BISTYP itp.( jako rednie ) za okres ich wbudowania, c) podstaw do okrelenia nakadów rzeczowych bd normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów lub KNNR-ów lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiajcego. 13. Przewiduje si moliwo dokonania zmiany, w sytuacji koniecznoci realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawc, nieobjtych zamówieniem podstawowym, o ile stay si niezbdne i zostay spenione cznie nastpujce warunki: 1) zmiana wykonawcy nie moe zosta dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególnoci dotyczcych zamiennoci instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowaaby istotn niedogodno lub znaczne zwikszenie kosztów dla Zamawiajcego, 3) czna warto dodatkowych robót budowlanych nie moe przekroczy 50% wartoci przedmiotu Umowy okrelonej w § 7 ust. 1. 14. Przewiduje si moliwo dokonania zmiany Umowy, jeeli zostan spenione cznie ponisze warunki : 1) konieczno zmiany Umowy spowodowana jest okolicznociami, których Zamawiajcy, dziaajc z naleyt starannoci, nie móg przewidzie, 1) czna warto zmian nie przekracza 50% wartoci przedmiotu Umowy okrelonej w § 7 ust. 1. 15. Przewiduje si moliwo dokonania zmiany wykonawcy, któremu Zamawiajcy udzieli zamówienia, i którego ma zastpi nowy wykonawca: 1) w wyniku poczenia, podziau, przeksztacenia, upadoci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsibiorstwa, o ile nowy wykonawca spenia warunki udziau w postpowaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociga to za sob innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejcia przez Zamawiajcego zobowiza wykonawcy wzgldem jego podwykonawców. 16. Zmiany, niezalenie od wyej wymienionych uznaje si za istotne, jeeli : 1) zmienia si ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastpujcych okolicznoci: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby byy postawione w prowadzonym postpowaniu o udzielenie zamówienia, to wziliby lub mogliby wzi udzia inni Wykonawcy lub przyjto by oferty innej treci, b) zmiana narusza równowag ekonomiczn Umowy na korzy Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres wiadcze i zobowiza wynikajcy z Umowy, d) polega na zastpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiajcy udzieli zamówienia, nowym Wykonawc, w przypadkach innych ni wymienione w ust. 8 pkt 1. 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiajcy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieci w Biuletynie Zamówie Publicznych ogoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostpniania informacji o charakterze poufnym (jeeli dotyczy):

rodki suce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu:
Data: 2020-04-23, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu skadania wniosków, ze wzgldu na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem):

Wskaza powody:

Jzyk lub jzyki, w jakich mog by sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu
>
IV.6.3) Termin zwizania ofert: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu skadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania rodków, które miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zamawiajcy zastrzega równie moliwo odstpienia od podpisania umowy w sytuacji nie otrzymania rodków dotacji MSWiA na realizacj zamówienia. Otwarcie ofert nastpi w dniu 23.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Zwizku Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl (sekretariat). Informacja dla Wykonawców skadajcych oferty: Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zwizan z COVID-19, obiekt Zamawiajcego wskazany jako miejsce skadania ofert tj. Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl - do skadania osobistego ofert - dostpny bdzie w dniach 8.04.2020 - 22.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 23.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00. Osob wskazan do porozumiewania si z wykonawcami jest Pan – Andrzej Komar Przewodniczcy – Spoeczny Komitet Odbudowy Narodnego Domu w Przemylu, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy ; tel. 694 381 189
ZACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZCE OFERT CZʦCIOWYCHDokumenty do pobrania:

  
 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies