Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Roboty budowlano montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy - pytania Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

                                                                                                               Przemyl, 18.04.2020 r.

Zwizek Ukraiców w Polsce,

ul. Kocieliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 022 6799677, faks 022 6799695

RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: stowarzyszenie

 

Adres korespondencyjny: ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl

adres inwestycji: ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl

 

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

adres strony internetowej: www.zup.ukraina.com.pl

                                                                                  

Ogoszenie o zamówieniu zostao opublikowane w BZP: Ogoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

 

 

Wykonawcy

                                                                                   zainteresowani udziaem

w postpowaniu

 

 

Dotyczy postpowania pn.: Roboty budowlano – montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemylu.

 

Dziaajc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia si, e w dniu 16.04.2020 r. wpyny do zamawiajcego pytania wykonawców/wnioski o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastpujcej treci:  

 

Pytanie 1.

Jakie s warunki gruntowo-wodne?

Odpowied Zamawiajcego:

Warunki gruntowo-wodne nie s w danym zakresie istotne, poniewa fundamenty pod szyb windowy s ju wykonane i nie s przedmiotem robót objtych niniejszym przetargiem.

Pytanie 2.

Czy bdzie zachodzia konieczno podbicia aw fundamentowych?

Odpowied Zamawiajcego:

Wykonanie aw fundamentowych nie jest przedmiotem niniejszego przetargu. awy fundamentowe s ju wykonane.

Pytanie 3.

Z czego ma by wykonany szyb windowy?

Odpowied Zamawiajcego:

elbeton. Stosowna dokumentacja w zaczeniu.

 

Pytanie 4.

Którdy maj by dostarczane materiay budowlane?

Odpowied Zamawiajcego:

Materiay budowlane mog by dostarczane wycznie od strony ul. Zauek Szwejka (poudniowa cz budynku. W cianie, klatki ewakuacyjnej na wysokoci  3 kondygnacji znajduje si otwór technologiczny którym mona poda materiay.

Pytanie 5.

Jaka jest moliwo dostarczenia betonu w miejsce betonowania?

Odpowied Zamawiajcego:

Na pewno nie ma moliwoci dostarczenia betonu przez wejcie gówne od ul. Kociuszki. Trzeba mie na uwadze, e budynek znajduje si w cisym centrum starego miasta. Inwestor nie posiada adnych zgód i uzgodnie stosownych organów zezwalajcych na tego typu prace. Wykonawca winien zapewni to we wasnym zakresie.

Pytanie 6.

Jednoczenie prosimy o rysunki architektoniczne i wykonawcze szybu windowego, poniewa zamieszczone na stronie internetowej s niewystarczajce do wyceny robót.

Odpowied Zamawiajcego:

W zaczeniu.

 1. budowlane_1.pdf
 2. dach_przy_windzie.jpg
 3. dach_przy_windzie_2.jpg
 4. karta_tytulowa.pdf
 5. opis_techniczny.pdf
 6. przekroj_a-a.pdf
 7. przekroj_b-b.pdf
 8. przekroj_c-c.pdf
 9. przekroj_d-d.pdf
 10. przekroj_e-e.pdf
 11. przekroj_f-f.pdf
 12. przekroj_g-g.pdf
 13. rozwiniecie_scian_klatki_schodowej_ewakuacyj.pdf
 14. rozwiniecie_scian_patio_wewn.pdf
 15. rzut_1_pietra.pdf
 16. rzut_2_pietra_poziom_8-12.pdf
 17. rzut_2_pietra_wentylatornia.pdf
 18. rzut_antresoli_poddasza.pdf
 19. rzut_dachu.pdf
 20. rzut_parteru.pdf
 21. rzut_piwnic.pdf
 22. rzut_poddasza.pdf
 23. szyb_beton_1.pdf

 

 

Udzielone odpowiedzi s wice dla wykonawców.

 

Jednoczenie Zamawiajcy informuje, i w zwizku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy  - Dziaajc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia, e dokonuje si modyfikacji treci SIWZ w niej wskazany.  

 

W SIWZ jest:

 

Informacja dla Wykonawców skadajcych oferty:

Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zwizan z COVID-19, obiekt Zamawiajcego wskazany jako miejsce skadania ofert tj. Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl - do skadania osobistego ofert - dostpny bdzie w dniach 8.04.2020 - 22.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 23.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00.

Zmienia si na:

Informacja dla Wykonawców skadajcych oferty:

 

Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zwizan z COVID-19, obiekt Zamawiajcego wskazany jako miejsce skadania ofert tj. Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl - do skadania osobistego ofert - dostpny bdzie w dniach 8.04.2020 - 24.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 27.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00.

W SIWZ jest:

XII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Oferty naley skada w terminie do dnia 23.04.2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie lub przesa poczt na adres:  Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl.

2.      Zamawiajcy, w przypadku otrzymania oferty po wyej wskazanym terminie niezwocznie zwróci ofert.

3.      Otwarcie ofert nastpi w dniu 23.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Zwizku Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl (sekretariat).

Zmienia si na:

 

XII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.         Oferty naley skada w terminie do dnia 27.04.2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie lub przesa poczt na adres:  Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl.

2.         Zamawiajcy, w przypadku otrzymania oferty po wyej wskazanym terminie niezwocznie zwróci ofert.

3.         Otwarcie ofert nastpi w dniu 27.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Zwizku Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl (sekretariat).

 

 

W przedmiotowym zakresie Zamawiajcy dokonuje równie zmiany treci Ogoszenia o zamówieniu (Ogoszenie nr 540066890-N-2020 z dnia 18-04-2020 r.).

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies