Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Roboty budowlano montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy - pytania 2 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

                                                                                                               Przemyl, 23.04.2020 r.

Zwizek Ukraiców w Polsce,

ul. Kocieliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 022 6799677, faks 022 6799695

RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: stowarzyszenie

 

Adres korespondencyjny: ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl

adres inwestycji: ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl

 

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

adres strony internetowej: www.zup.ukraina.com.pl

                                                                                  

Ogoszenie o zamówieniu zostao opublikowane w BZP: Ogoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

 

 

Wykonawcy

                                                                                   zainteresowani udziaem

w postpowaniu

 

 

Dotyczy postpowania pn.: Roboty budowlano – montaowe wraz z montaem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemylu.

 

Odpowiedzi na pytania nr 2.

 

Dziaajc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia si, e w dniu 20.04.2020 r. wpyny do zamawiajcego pytania wykonawców/wnioski o wyjanienie treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastpujcej treci:  

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiajcy przewiduje uzupenienie dokumentacji przetargowej o uszczegóowiony  OPZ do zadania?  - ewentualnie uzupenienie przedmiaru o zakres wynikajcy z poniszych stwierdze.

Odpowied Zamawiajcego:

Nie przewidziano wykonania specyfikacji technicznych.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiajcy uzyska aktualizacje dokumentacji projektowej oraz posiada aktualn decyzj o pozwoleniu na budow? – wane w zwizku ze zmianami niektórych norm technicznych.

Odpowied Zamawiajcego:

Obowizujce jest aktualne pozwolenie na budow. Zamawiajcy nie aktualizowa dokumentacji projektowej.

 

Pytanie 3.

W jakim zakresie zostay dotychczas wykonane pozostae roboty ujte w projekcie?

               (wiedza konieczna jest  dla okrelenia czciowego zakresu robót w stosunku do projektu obejmujcego cay obiekt  zwizanych z wbudowaniem dwigu osobowego w istniejc infrastruktur:

Odpowied Zamawiajcego:

Projekt budowlany obejmuje cao prac przy budowie obiektu budynku Narodnego Domu w Przemylu. W cigu kilku ostatnich lat wykonano szereg zakresów prac zgodnie z przyjtym zakresem robót dla danego etapu prac. W zakresie objtym postpowaniem jest wykonanie patio wraz z szybem windowym, wind i zadaszeniem. Urzdzenie dwigowe naley podczy do instalacji i odebra przez UDT. Wykonano fundamenty na których ma by posadowiony szyb windowy. Szczegóowy zakres prac dotychczas wykonanych nie ma wpywu na biece postpowanie.

a)            Czy zostao zrealizowane zasilanie gówne obiektu, wraz z rozdzielnic gówn obiektow, do której ma by przyczona linia zasilajca rozdzielnic RDO?    

Odp.

Zasilanie gówne obiektu jest wykonane. W ramach zadania naley rozbudowa rozdzielnic gówn obiektow przystosowujc do przyczenia windy. Rozdzielnica znajduje si w piwnicy.  

b)           Czy zostao zrealizowane uziemienie ochronne obiektu z gównym zaciskiem uziemiajcym? Jeli nie - trzeba bdzie wykona dodatkowy uziom dla dwigu i podczy go do gównego poczenia wyrównawczego obiektu.

Odp.

Tak

c)            Czy zostaa zrealizowana projektowana instalacja owietleniowa obiektu?

              Chodzi o owietlenie rejonu wej do dwigu na wszystkich przystankach, które powinno spenia wymagania norm i przepisów. Jeli projektowana instalacja nie zostaa wykonana naley dodatkowo zaprojektowa i wykona owietlenie wej do dwigu na wszystkich przystankach.

Odp.

Instalacja owietleniowa obiektu nie jest zaprojektowana. W zadaniu naley uwzgldni projekt i wykonanie (moe by projekt powykonawczy) owietlenia wej do dwigu na wszystkich przystankach

d)           Czy zostaa zrealizowana projektowana instalacja odgromowa na dachu obiektu?

Jeli nie - nie bdzie do czego przyczy zwodów projektowanych na dachu nad projektowanym szybem dwigu; w tej sytuacji konieczne byoby wykonanie dodatkowych zwodów,  przewodu odprowadzajcego i uziomu (tylko dla ochrony dwigu).

Odp.

Nie, instalacja odgromowa na dachu nie jest zrealizowana.

e)           Czy zostaa zrealizowana projektowana instalacja sygnalizacji poaru (SAP) w obiekcie i czy przewiduje ona monta linii dozorowych i detektorów w przestrzeni szybu dwigu osobowego ?  brak tych danych)

Odp.

Instalacja SAP jest zrealizowana na czci obiektu. Nie uwzgldnia windy.

 

Pytanie 4.

Czy Zamawiajcy moe okreli sposób telefonicznego poczenia pomidzy kabin dwigu a obsug obiektu- Projektant scedowa to na etap wykonawstwa, a dostpne rozwizania stanowi w kosztach znaczne rónice.  W szczególnoci prosz o okrelenie miejsca poczenia z kabin:

-        poczenie przewodowe z portierni, lub innym pomieszczeniem w obiekcie ?,

 

Odp.

NIE

 

-        bezprzewodowe, za porednictwem telefonii komórkowej do pogotowia dwigowego lub innego abonenta?.

 

Odp.

TAK

 

Pytanie 5.

Czy Zamawiajcy moe poda w jakim stanie estetycznym znajduj si obecnie pomieszczenia obiektu, przez które bd prowadzone linie instalacyjne dotyczce dwigu i jaka bdzie wymagana technologia ich uoenia? Jaki bdzie rodzaj i zakres robót poinstalacyjnych?

Odpowied Zamawiajcego:

Roboty poinstalacyjne maj na celu przywrócenie stanu estetycznego sprzed montau. Kondygnacja: parter i 1 pitro jest wykoczona w wysokim standardzie estetycznym uwzgldniajcym jego pierwotny, secesyjny wystrój. Pozostae kondygnacje s w stanie deweloperskim.

 

Pytanie 6.

Czy przewidywana jest zmiana wzgldem dokumentacji wymiaru szybu?- Szyb wg dokumentacji posiada wymiary ograniczajce wykonanie powierzchni kabiny, która umoliwia zastosowanie udwigu Q=630 kG . Wg. kosztorysu dwig powinien by o udwigu Q=1000 kG.

Odpowied Zamawiajcego:

Nie przewiduje si zwikszenia wymiarów szybu.

 

Pytanie 7.

Ze wzgldu na przeszklenia szybu prosz o podanie wykonania drzwi kabinowych i przystankowych dwigu - brak okrelenia w kosztorysie pene np. nierdzewne czy przeszklone.

Odpowied Zamawiajcego:

Drzwi kabinowe i przystankowe od strony budynku pene ze stali nierdzewnej bez przeszkle. Drzwi kabinowe i przystankowe od strony patia ze stali nierdzewnej z przeszkleniem. cianka kabiny od strony patia przeszklona od wysokoci 110 cm do sufitu.

 

Pytanie 8.

Jak ostatecznie klas ognioszczelnoci powinny mie drzwi przystankowe? wg. dokumentacji rysunkowej EI 30 wg. przedmiaru EI 60

Odpowied Zamawiajcego:

Drzwi przystankowe od strony budynku EI30

 

Pytanie 9.

Prosz o podanie co oznacza oznaczenie kabina dwustronnie przeszklona? – z uwagi na fakt, e  kabina dwigu jest przelotowa.

Odpowied Zamawiajcego:

Oznaczenie przeszklenia odnosi si do cianek i drzwi.

 

Pytanie 10.

Jak ognioodporno maja posiada przeszklone cianki szybu?- brak danych

Odpowied Zamawiajcego:

Przeszklenie cian szybu - bez odpornoci ogniowej, szko warstwowe (klejone).

 

Pytanie 11.

Czy Zamawiajcy przewiduje moliwo podpisania cesji bankowej zwizanej uruchomieniem systemu patnoci faktoringowej dla Wykonawcy ?

Odpowied Zamawiajcego:

Zamawiajcy nie przewiduje moliwo podpisania cesji bankowej zwizanej uruchomieniem systemu patnoci faktoringowej dla Wykonawcy.

 

 

Pytanie 12.

Czy Zamawiajcy przewiduje moliwo zamknicia zlecenie i podpisania kocowego protokou odbioru robót na podstawie przekazanego protokou odbioru urzdzenia dwigowego UDT bez oczekiwania na przeprowadzenie przez UDT procedury rejestracji urzdzenia i przesania „ksiki dwigu” do Inwestora ?

Odpowied Zamawiajcego:

Zamawiajcy dokona kocowego odbioru robót na podstawie dokonanego odbioru caoci robót budowlanych oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku badania Urzdu Dozoru Technicznego - potwierdzajcego, e urzdzenie moe by przekazane do bezpiecznej eksploatacji i uzyskaniu decyzji zezwalajcej na eksploatacj urzdzenia.

Zasady odbioru okrelone zostay w  § 6 wzoru umowy.

 

Udzielone odpowiedzi s wice dla wykonawców.

 

 

                                                                                                                                                                       …………………………………………

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies