Główna
Menu witryny
Główna
Aktualności
O Związku
Nasze projekty
AKCJA WISŁA
Dokumenty/oświadczenia
Relacje prasowe
Narodny Dom
Kontakt
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Zaloguj się

Hasło?
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
XII Spotkania Kultur w Koszalinie
 
Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu - przetarg


Ogłoszenie nr 568074-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Ukraińców w Polsce, krajowy numer identyfikacyjny 621939500000, ul. ul. Kościeliska  7 , 03614   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 799 677, , e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (URL): www.zup.ukraina.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz robót remontowo budowlanych, polegających na przebudowie ewakuacyjnej klatki schodowej (zachodnia część budynku) w budynku Narodnego Domu w Przemyślu, zgodnie z zakresem robót wynikającym z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru robót. Wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć swoją ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zakres robót budowlanych i remontowych oraz prac konserwatorskich obejmuje: I. Roboty rozbiórkowe klatki schodowej ewakuacyjnej, II. Wykonanie otworów i nadproży okiennych i drzwiowych, III. Roboty budowlane, IV. Wykonanie nowych biegów klatki schodowej, V. Odtworzenie i dostosowanie do norm ozdobnych balustrad na ewakuacyjnej klatce schodowej, VI. Wykonanie instalacji oddymiania klatki ewakuacyjnej wraz z montażem osprzętu, VII. Wykonanie instalacji oświetleniowej ewakuacyjnej klatki schodowej, VIII. Realizacja: do 15.12.2017 r. (podpisanie protokołu odbioru końcowego), IX. Zamawiający informuje jednocześnie, iż zakres wykonywanych robót jest węższy niż ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i obejmuje wyłączenie prace określone w opisie powyżej. Budynek przy ul. Kościuszki 5 w Przemyślu, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod Nr A-164. Inwestor uzyskał pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu na prowadzenie przedmiotowych prac. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują n/w dokumenty, które stanowią załączniki do specyfikacji: 1) Projekty budowlane 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3) Przedmiary robót

 
Czytaj całość
 
70. ROCZNICY AKCJI WISŁA
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 40 z 105
© 2019 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies