Stanowisko Rady Gwnej w sprawie ZSzUJN - Growo I

Stanowisko Rady Gównej Zwizku Ukraiców w Polsce z dnia 9 grudnia 2007 r. w sprawie sytuacji w Zespole Szkó z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Górowie Iaweckim:


Rada Gówna Zwizku Ukraiców w Polsce z najwysz dezaprobat przyjmuje dziaalno byego dyrektora Zespou Szkó z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Górowie Iaweckim, mgr Jerzego Necia. W obronie swojej pozycji i wtpliwych racji posuy si metodami, które nie przystaj do dotychczasowej pozycji i dowiadczenia tego wieloletniego pedagoga.

            Dziaania Pana Necio wyrzdzaj ogromn szkod zespoowi szkó i prowadzonemu w niej procesowi dydaktycznemu. Siej zamt i niepokój wród nauczycieli, uczniów
i mieszkaców regionu. Mog przyczyni si do spadku naboru do szkó w najbliszym roku szkolnym i latach nastpnych.

            Z oburzeniem przyjmujemy formuowanie niczym nie popartych zarzutów wobec osób szczególnie zasuonych dla powstania i rozwoju zespou szkó. Oburza nas angaowanie w konflikt instytucji pastwa, rodziców i uczniów. Z niesmakiem
i zaenowaniem przyjmujemy trwajc wiele dni kampani medialn. Jej skutkiem jest ju obecnie spadek zaufania do grona pedagogicznego.

            Konflikt wzniecany przez Pana Necio wyrzdzi ogromn szkod spoecznoci ukraiskiej Warmii i Mazur. Podway zaufanie wewntrz naszej spoecznoci i przyczyni si do spadku jej autorytetu wród mieszkaców regionu innych narodowoci. Sta si przedmiotem zgorszenia równie w innych czciach kraju.

            Rada Gówna Zwizku zwraca si z apelem  do wszystkich osób, którzy kieruj si dobrem Zespou Szkó z Ukraiskim Jzykiem Nauczania w Górowie Iaweckim,
o zaprzestanie szkodliwych dziaa i podjcie rozwanych, pozbawionych emocji  kroków w celu przywrócenia normalnego procesu dydaktycznego oraz odbudowy pozytywnego wizerunku zespou szkó oraz zaufania do kierownictwa placówki.

            Kontynuowanie dzisiejszej sytuacji uwaa bdziemy za celowe dziaanie zmierzajce do prowokowania konfliktów i wewntrznego rozbicia spoecznoci ukraiskiej w Polsce.        



Rada Gówna Zwizku Ukraiców w Polsce

Warszawa, 9 grudnia 2007 r.