Apel Rady do Premiera Tuska Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Warszawa, 9 sierpnia 2008 r.

 L.dz. 757/08

 Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowny Panie Premierze, 

W imieniu Rady Gównej Zwizku Ukraiców w Polsce zwracamy si do Pana z apelem o jak najszybsze wprowadzenie w ycie zaoe Ustawy reprywatyzacyjnej. W sposób szczególny apelujemy o uwzgldnienie w opracowywanej Ustawie kwestii pozytywnego rozwizania problematyki mienia obywateli Polski narodowoci ukraiskiej przejtego przez Pastwo w latach 1944–1949. 

Od czasu demokratycznych przemian spoeczno ukraiska z ogromn nadziej oczekiwaa na likwidacj prawnych i materialnych skutków powojennych deportacji. Niestety, dotychczas Pastwo Polskie tylko czciowo zadouczynio czynionym na masow skal krzywdom. Zabrane po wojnie mienie zwrócono wycznie organizacjom religijnym. Osoby prywatne oraz organizacje spoeczne nadal nie mog doczeka si sprawiedliwoci.

Brak pozytywnych rozwiza w kwestii zwrotu mienia powoduje niepotrzebne emocje i konflikty, tak jak ma to miejsce w przypadku budynku „Narodnego Domu” w Przemylu czy „Ruskiej Bursy” w Gorlicach. Ogromne poczucie krzywdy istnieje wród przesiedleców, którym w nastpstwie akcji „Wisa” zabrano mienie, a ich samych skierowano do pracy w PGR. Obecnie po raz drugi deportowani, bd ich potomkowie, czsto staj si ofiarami przemian. Std w rozwizaniach proponowanych w Ustawie naley naszym zdaniem zwróci uwag na t kategori poszkodowanych.

            Czonkowie Rady Gównej ZUwP postuluj, by podczas prac nad ostatecznym ksztatem Ustawy reprywatyzacyjnej uwzgldni nastpujce wnioski spoecznoci ukraiskiej: 

1. Uznanie za bezprawny dekret z dnia 27 lipca 1949 r. „O przejciu na wasno Pastwa nie pozostajcych w faktycznym wadaniu wacicieli nieruchomoci ziemskich pooonych w niektórych powiatach województwa biaostockiego, lubelskiego, rzeszowskiego
i krakowskiego”, który pozbawia ludno ukraisk prawa do ziemi, zabudowa oraz innych nieruchomoci pozostawionych na ziemi ojczystej.

2. Uznanie za bezprawny dekret z dnia 28 wrzenia 1949 r. o przejciu na wasno Skarbu Pastwa mienia ukraiskich osób prawnych.

Dla zadouczynienia krzywd oraz likwidacji nastpstw prawnych i ekonomicznych deportacji, Rada Gówna wnosi o zawarcie w opracowywanej Ustawie zapisów uwzgldniajcych:

 1.  Przyznanie Zwizkowi Ukraiców w Polsce oraz innym organizacjom i stowarzyszeniom mniejszoci ukraiskiej prawa wasnoci nieruchomoci nalecych przed 28 kwietnia 1947 r. do ukraiskich osób prawnych, a w przypadku braku takiej moliwoci, przydzielenia nieruchomoci zamiennych na terenie aktualnego miejsca osiedlenia spoecznoci ukraiskiej i dziaalnoci tych organizacji oraz stowarzysze.

2.  Ostateczne rozwizanie cigncej si od siedemnastu lat sprawy przekazania na wasno Zwizku Ukraiców w Polsce budynku Ukraiskiego Domu Ludowego (Narodnego Domu)
w Przemylu.

3. Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla osób pragncych powróci na ziemie ojczyste poprzez przywrócenie dawnym wacicielom oraz ich spadkobiercom nieruchomoci, a w przypadku niemoliwoci spenienia tego warunku, wasnoci ekwiwalentnej.

Majc na wzgldzie rozbudzone, deklaracjami rzdu oczekiwania spoeczne liczymy, e do koca 2008 r. Ustawa reprywatyzacyjna (uwzgldniajca równie postulaty obywateli Polski nalecych do mniejszoci ukraiskiej) bdzie uchwalona przez Sejm RP.

Rada Gówna Zwizku Ukraiców w Polsce 

 

Piotr Tyma - Prezes Zwizku 

Mirosaw Kupicz   - Sekretarz Zarzdu Gównego

 

Do wiadomoci:

1. Bronisaw Komorowski - Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marek Ast - Przewodniczcy Sejmowej Komisji Mniejszoci Narodowych i Etnicznych