Apel do Wojewody Podkarpackiego Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

 

Warszawa 9 sierpnia 2008 r.

L. dz. 758/08

Pan Mirosaw  Karapyta

Wojewoda Podkarpacki

 

W zwizku z brakiem informacji na temat postpów w realizacji postulatów spoecznoci ukraiskiej z terenu Podkarpacia, Rada Gówna Zwizku Ukraiców w Polsce zwraca si z Apelem do Pana Wojewody jako przedstawiciela rzdu odpowiedzialnego za realizacj polityki pastwa, o osobist kontrol nad rozwizaniem zgaszanych od lat problemów.

Chodzi mianowicie o:

1)      informacje na temat stanu spraw zwizanych z  remontem i przekazaniem spoecznoci ukraiskiej budynku „Narodnego Domu” w Przemylu. Niepokój czonków Rady Gównej Zwizku wywoay zwaszcza informacje dotyczce moliwoci niezrealizowania przez obecnego waciciela (Gmin Miejsk Przemyl) remontu dachu budynku zaplanowanego do realizacji do koca 2008 r. Niepokój wywouj równie pojawiajce si sprzeczne informacje na temat schematu i terminu realizacji zobowizania do przekazania budynku Zwizkowi Ukraiców w Polsce;

2)      koncepcje rozwizania kwestii dzwonów cerkiewnych ze wsi Lutowiska. Trwajcy od kilku lat impas w ww. sprawie, a przede wszystkim brak decyzji odnonie elementarnego zabezpieczenia zabytkowych dzwonów wywouje oburzenie czonków naszej spoecznoci. Wyej wymieniona sprawa, poprzez publikacje w mediach ogólnopolskich, staa si symbolem braku dobrej woli i zdrowego rozsdku w rozwizywaniu, zdawaoby si, bahego problemu;

3)      mediacje i interwencje w sprawie zakoczenia kwestii upamitnienia we wsi Terka oraz zabezpieczenia dawnej pocerkiewnej dzwonnicy w tej wsi. Obecnie wg informacji przekazanej przez Sekretarza Generalnego ROPWiM Andrzeja Przewonika problemem jest sprzeciw samorzdów i duchownego rzymskokatolickiego przeciwko ustanowieniu upamitnienia na cmentarzu – miejscu pochówku ofiar mordu z lipca 1946 r. Podobnie rzecz si ma z zabezpieczeniem dawnej dzwonnicy. Brak zainteresowania ze strony obecnego waciciela oraz samorzdu powoduje, e obiektowi grozi rujnacja.    

Jednoczenie czonkowie Rady Gównej pragn wyrazi wdziczno Panu Wojewodzie  za kroki i dziaania podjte przez Urzd Wojewódzki zmierzajce do rozwizania konkretnych problemów z terenu regionu. Z naszym uznaniem spotkaa si decyzja o powoaniu na Podkarpaciu Penomocnika ds. mniejszoci narodowych oraz odbycie konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarzdowych na temat zagadnie nurtujcych lokalne spoecznoci mniejszociowe.

Apelujemy jednoczenie o kontynuowanie dobrych praktyk oraz o to, by Urzd  Wojewódzki podj si rozwizania i monitorowania zaniedbanych od lat zagadnie.

 

Za Rad Gówn Zwizku Ukraiców w Polsce

Mirosaw Kupicz - Sekretarz Zarzdu Gównego