Deklaracja Lwowska

Deklaracja Lwowska

 

My, zebrani we Lwowie Polacy i Ukraicy, uczestnicy uroczystoci odsonicia tablicy ku czci Jacka Kuronia, pragniemy odda hod Jemu i dziedzictwu, które pozostawi. Jacek – zakochany, jak mówi, bez pamici w Ukrainie – by ordownikiem pojednania pomidzy naszymi narodami.

Na pocztku 2003 roku Jacek Kuro napisa w licie do Myrosawa Marynowycza: „My i Wy wyznajemy Ewangeli, w której Jezus zwraca si, jak wierz, do kadego z nas: nie szukaj dba w oku bliniego, lecz belki w oku swoim. Za pomys, e nakazy Ewangelii nie dotycz stosunków midzy wspólnotami narodowymi, jest niechrzecijaski i sprzeczny z duchem Ewangelii. Z tych powodów mówi do Was, jestem przekonany, nie tylko w swoim imieniu: wybaczcie nam”.

Myrosaw Marynowycz odpowiedzia: „Przyjaciele Polacy! Bracia w nielekkiej wdrówce drogami Boej Opatrznoci! Wybaczcie nam tak, jak potrafi wybaczy chrzecijanie: do najdalszych gbin serca, bez ogldania si na okolicznoci, nie dawkujc przebaczenia – przebaczcie z niezachwian wiar, e z tymi, którzy przebaczaj, jest sam Bóg”.

Sowa te wypowiedziane zostay w przededniu 60. rocznicy antypolskiej akcji Ukraiskiej Powstaczej Armii na Woyniu.

Dla pojednania polsko-ukraiskiego wiele uczyniy rodowiska emigracyjne naszych narodów z „Kultur” Jerzego Giedroycia na czele, a take opozycja demokratyczna w Polsce i na Ukrainie. Dla prezydentów naszych pastw pojednanie stao si kamieniem wgielnym polityki wobec ssiedniego narodu. Ogromny wkad wniós Koció rzymskokatolicki w Polsce i Ukraiski Koció Greckokatolicki, które gorco zachca do aktywnoci papie Jan Pawe II.

Dzi jednak po obydwu stronach granicy coraz goniej sycha rodowiska i osoby, które odrzucaj ten sposób mylenia i dziaania. Podwaaj ustalenia historyków, zaprzeczajc zbrodniom i odpowiedzialnoci za nie kierownictwa podziemia, a nawet wadz komunistycznego pastwa.

Zbliajca si 70. rocznica antypolskiej czystki na Woyniu powinna suy pojednaniu, a nie pogbianiu uprzedze pomidzy naszymi narodami. 

My, Polacy i Ukraicy zebrani we Lwowie dla uczczenia pami Jacka Kuronia, deklarujemy, e dooymy wszelkich stara, by w rocznic wielkiej tragedii Polaków powiedziana zostaa prawda, a pomordowanym oddano hod. Podobnie jak powinna by mówiona prawda o ukraiskich ofiarach i oddawany hod ukraiskim ofiarom.  

Dobrze rozumiemy, e nie uda si zbudowa dobrych stosunków pomidzy naszymi narodami bez przezwycienia historii. Pamitajc o zasugach Jacka Kuronia, pragniemy dooy wszelkich stara, by polsko-ukraiskie pojednanie stao si faktem dokonanym.

Zwracamy si do liderów spoeczestwa obywatelskiego po obu stronach granicy z apelem o wsparcie tych stara i zorganizowanie szeregu przedsiwzi, które bd pogbia dialog. W obliczu wyzwa stojcych przed nasz czci Europy haso „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” nabiera nowego znaczenia: oznacza odpowiedzialno za przyszo naszych krajów i caej Europy. Bdmy wiadomi odpowiedzialnoci spoczywajcej na naszych barkach i szansy, która jest przed nami.

 

Lwów, 7 lipca 2012 roku

 

Lista sygnatariuszy:

 Sygnatariusze z Polski:

Piotr Andrusieczko

Bogumia Berdychowska

Seweryn Blumsztajn

Wodzimierz Bogaczyk

Magdalena Chabiera

Iza Chruliska

Mirosaw Czech

Jan Andrzej Dbrowski

Cveta Dimitrowa

prof. Andrzej Friszke

Katarzyna Górniak

Ola Hnatiuk

Pawe Kowal

Danuta Kuro

Andrzej Kuro

Andrzej Leusz

Jan Lityski

Agnieszka Marczyk

prof. Wodzimierz Mdrzecki

Martyna Michalik

Adam Michnik

Piotr Mitzner

prof. Grzegorz Motyka

Teresa Oleszczuk

Monika Pasternicka

Wiktoria Pasternicka

Pawe Pieniek

Jarosaw Prystarz

Danuta Przywara

Jerzy Rejt

Ewa Rybat

Andrzej Seweryn

Witold Sielewicz

Sawomir Sierakowski

Jarosaw Skuza

Tomasz Stryjek

Adam Szostkiewicz

Barbara Szwedowska

Joanna widerska

Andrzej Topiski

Piotr Tyma

Barbara Weigl

Zofia Winawer

o. Ludwik Winiewski

Marcin Wojciechowski

Ludwika Wujec

Henryk Wujec

 

Sygnatariusze z Ukrainy:

Lesia Bilenka-Swystowycz (tumaczka)

Emilia Chmielowa (prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie)

Olena Dedora (historyczka)

Leonid Finberg (dyrektor kijowskiego Instytutu Studiów Judaistycznych, wydawca)

Jewhen Hlibowyckyj (dziennikarz i analityk)

Pawo Hobzej (Ukraiski Katolicki Uniwersytet)

prof. Jarosaw Hrycak (historyk)

Mykoa Kniayckyj (dyrektor kanau telewizyjnego TVi)

Andrij Kowalskyj (student)

Jurij Makarow (kijowski dziennikarz i publicysta)

Andrij Nachlik (tumacz)

Ihor Medwid (Ukraiski Katolicki Uniwersytet)

Myrosaw Marynowycz (prorektor Ukraiskiego Katolickiego Uniwersytetu)

Andrij Pawyszyn (tumacz, dziennikarz)

Oleh Pawyszyn (historyk)

Danyo Polowyj (student)

Witalij Portnikow (kijowski dziennikarz, publicysta)

ks. Bohdan Prach (wicerektor Ukraiskiego Katolickiego Uniwersytetu)

Mykoa Riabczuk (publicysta)

Jarosaw Ruszczyszyn (prezes Spóki Przedsibiorców Obwodu Lwowskiego)

Hadyna Szeljah (studentka),

Iryna Sztohryn (dziennikarka Radia Svoboda)

Taras Wozniak (redaktor pisma „JJ”)

Leonid Zaszkilniak (historyk)