Owiadczenie - cerkiew Trzebiatw

Warszawa, 24 lipca 2013 r.

 

Owiadczenie

w sprawie ataku na cerkiew greckokatolick w Trzebiatowie

 

W niedziel, 21 lipca br. w Trzebiatowie (województwo zachodniopomorskie) do przedsionka miejscowej cerkwi greckokatolickiej mody mczyzna wrzuci petard. Dziao si to w czasie mszy witej, w której uczestniczyo ok. 100 osób. Sprawca zbieg, lecz zosta rozpoznany i jest znany policji, cho – jak powiadomiono Oddzia ZUwP w Szczecinie – ukrywa si. 

Spoeczno ukraiska w Polsce odebraa ten incydent z najwyszym zaniepokojeniem. Nie jest to dla nas akt chuligastwa, jak usiuje si go przedstawi, lecz dziaanie przestpcze o podou narodowociowym. I tak powinien by traktowany przez organa cigania Pastwa. Jeli zlekceway si charakter tego zdarzenia, to bdzie on zacht do podejmowania podobnych, a nawet jeszcze bardziej niebezpiecznych ataków na nasz spoeczno. W kraju narasta bowiem problem grup dopuszczajcych si przestpstw na osoby o niepolskim pochodzeniu narodowym.  

Atak na wityni greckokatolick nastpi nazajutrz po „rekonstrukcji” spalenia wsi polskiej na Woyniu, jak przeprowadzono w Radymnie przy wspóudziale miejscowych wadz i zachtach znanych publicznie osób oraz braku reakcji administracji rzdowej. „Rekonstrukcj” nagoniono w mediach i przeprowadzono pomimo wezwa naszego Zwizku, by j odwoa. Wskazywalimy, podobnie jak wielu intelektualistów, e nie bdzie ona sposobem oddania czci pomordowanym Polakom, lecz rozbudzi wrogo do Ukraiców. Na potwierdzenie naszych obaw nie trzeba byo dugo czeka.

Ze wzrastajcym niepokojem obserwujemy eskalacj emocji wokó obchodów 70. rocznicy tragedii woyskiej. Dziaania suce ukazaniu prawdy o wydarzeniach z 1943 r., wzajemnego przebaczenia i pojednania pomidzy Polakami i Ukraicami zostay przesonite przez polityczn licytacj. Do szczególnie oburzajcych wypowiedzi doszo w dniach 10 i 12 lipca w Sejmie podczas debaty nad projektem uchway w sprawie 70. rocznicy zbrodni woyskiej.

Atak na cerkiew greckokatolick jest tym bardziej niebezpieczny i oburzajcy, e Ukraiski Koció Greckokatolicki zaangaowa si w bezprecedensowy sposób w dziaania na rzecz uczczenia pamici ofiar tragedii woyskiej i pojednania polsko-ukraiskiego. W dniu 27 czerwca br. w warszawskiej cerkwi ojców bazylianów Arcybiskup Wikszy Kijowa i Halicza Swiatosaw (Szewczuk), zwierzchnik UKGK, odprawia naboestwo aobne w intencji ofiar. W panachydzie wzi udzia Prezydent Bronisaw Komorowski oraz inne najwaniejsze osoby w pastwie oraz zwierzchnicy polskiego Kocioa rzymskokatolickiego. W dniu nastpnym podpisano deklaracj Kocioa greckokatolickiego i Kocioa rzymskokatolickiego w Polsce i na Ukrainie w 70. rocznic tragedii woyskiej. Deklaracj odczytano podczas niedzielnych mszy witych w cerkwiach i kocioach Polski i Ukrainy.

Atak na cerkiew w Trzebiatowie nasza spoeczno odebraa jako akt majcy przekreli te dziaania.

 

W imieniu Zwizku Ukraiców w Polsce zwracamy si do organów cigania o jak najpilniejsze odnalezienie sprawcy i jego przykadne ukaranie.

Do Pana Bartomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewntrznych, zwracamy si o objcie ledztwa osobistym nadzorem.

Do Komisji Mniejszoci Narodowych i Etnicznych Sejmu RP zwracamy si o monitoring dziaa organów cigania.