Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu - przetarg


Og這szenie nr 568074-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zwi您ek Ukrai鎍ów w Polsce, krajowy numer identyfikacyjny 621939500000, ul. ul. Ko軼ieliska  7 , 03614   Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 226 799 677, , e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (URL): www.zup.ukraina.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu
Numer referencyjny:
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz robót remontowo budowlanych, polegaj帷ych na przebudowie ewakuacyjnej klatki schodowej (zachodnia cz窷 budynku) w budynku Narodnego Domu w Przemy郵u, zgodnie z zakresem robót wynikaj帷ym z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru robót. Wymienione dokumenty stanowi za陰czniki do niniejszej SIWZ. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. Wykonawca mo瞠 z這篡 swoj ofert na ca這嗆 zamówienia. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert wariantowych. Zakres robót budowlanych i remontowych oraz prac konserwatorskich obejmuje: I. Roboty rozbiórkowe klatki schodowej ewakuacyjnej, II. Wykonanie otworów i nadpro篡 okiennych i drzwiowych, III. Roboty budowlane, IV. Wykonanie nowych biegów klatki schodowej, V. Odtworzenie i dostosowanie do norm ozdobnych balustrad na ewakuacyjnej klatce schodowej, VI. Wykonanie instalacji oddymiania klatki ewakuacyjnej wraz z monta瞠m osprz皻u, VII. Wykonanie instalacji o鈍ietleniowej ewakuacyjnej klatki schodowej, VIII. Realizacja: do 15.12.2017 r. (podpisanie protoko逝 odbioru ko鎍owego), IX. Zamawiaj帷y informuje jednocze郾ie, i zakres wykonywanych robót jest w篹szy ni uj皻y w posiadanej przez Zamawiaj帷ego dokumentacji projektowej i obejmuje wy陰czenie prace okre郵one w opisie powy瞠j. Budynek przy ul. Ko軼iuszki 5 w Przemy郵u, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod Nr A-164. Inwestor uzyska pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemy郵u na prowadzenie przedmiotowych prac. Szczegó這wo przedmiot zamówienia opisuj n/w dokumenty, które stanowi za陰czniki do specyfikacji: 1) Projekty budowlane 2) Szczegó這we Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3) Przedmiary robót

 
II.5) Gówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45312000-7
45310000-3


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y nie okre郵a warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷y sytuacji ekonomicznej lub finansowej, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:  posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej – 600 000,00 z,  jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn w wysoko軼i co najmniej – 600 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: a) do鈍iadczenia wykonawcy; b) osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia, umo磧iwiaj帷e realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jako軼i. ad. a) Zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada do鈍iadczenie niezb璠ne do realizacji zamówienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wykona w sposób nale篡ty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy: - co najmniej /2/ dwa zadania, których przedmiotem by造 roboty budowlane w zakres których wchodzi造 prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r poz. 1446 z pó幡.zm.) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w pa雟twie obcym o warto軼i robót co najmniej 600 000,00 z brutto (ka盥a); ad. b) Wykonawca wska瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia spe軟iaj帷e minimalne warunki dotycz帷e kwalifikacji zawodowych i do鈍iadczenia umo磧iwiaj帷e realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jako軼i, odpowiednimi do funkcji, jakie zostan im powierzone, tj.: - osoba, która pe軟i b璠zie funkcj kierownika budowy posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze, która posiada co najmniej 5 letnie do鈍iadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru/kierownik budowy przy realizacji robót polegaj帷ych na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków, a tak瞠 posiada udokumentowane do鈍iadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, - osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. z 2014 r. poz. 1446 z pó幡. zm.). Osoba ta posiada równie do鈍iadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami na co najmniej /2/ dwóch obiektach zabytkowych o warto軼i robót nie mniejszej ni 600 000 z brutto (ka盥a); - osoba, która posiada: uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach, zgodnie z ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgodnie z art. 37a w sprawie niezb璠nych posiadanych uprawnie do prowadzenia prac konserwatorskich (Dz. U. z 2014r poz. 1446 z pó幡.zm.),  - osoba, która pe軟i b璠zie funkcj kierownika robót posiadaj帷a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ogranicze; Uprawnienia budowlane winny by wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznym w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278) lub odpowiadaj帷e inne wa積e uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 65).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 2) za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 3) za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu; 4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu;
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
5) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona); 6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór wykazu zostanie przekazany wykonawcy, którego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona); 7) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego. 8) informacja banku lub spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odków finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu. Je瞠li z uzasadnionych przyczyn wykonawca, na wezwanie, nie b璠zie móg przedstawi wymaganych przez Zamawiaj帷ego dokumentów dotycz帷ych sytuacji finansowej, to b璠zie móg przedstawi inny dokument, który w wystarczaj帷y sposób potwierdzi spe軟ianie tego warunku;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5), sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8), sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty te powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert . Je瞠li w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa wy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, której dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez Wykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwróci si do w豉軼iwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 - 7) sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie zalega z op豉caniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu. Dokument, o którym mowa w pkt 6-7), powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysoko嗆 wymaganego wadium. Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any, przed up造wem terminu sk豉dania ofert, wnie嗆 wadium w kwocie: – 15 000,00 z 2. Forma wadium. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub w kilku nast瘼uj帷ych formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: pieni康zu; por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieni康zu - wymagan kwot nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy: Bank: Podkarpacki Bank Spó責zielczy nr rachunku: 49 8642 1155 2015 1508 9977 0001 (decyduje data wp造wu na rachunek bankowy zamawiaj帷ego). Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wadium wniesione w pieni康zu, przelewem na rachunek bankowy, musi wp造n望 na wskazany w ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiaj帷ego najpó幡iej przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Kserokopi dowodu wp豉ty nale篡 do陰czy do oferty. 3) Wadium wnoszone w pozosta造ch dopuszczalnych formach okre郵onych w pkt 2 powinno by z這穎ne w oryginale i musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert. Dokument potwierdzaj帷y wniesienie wadium nale篡 z這篡 w biurze – sekretariat Zwi您ek Ukrai鎍ów w Polsce, Oddzia w Przemy郵u, ul. Ko軼iuszki 5, 37-700 Przemy郵, w terminie sk豉dania ofert. Do oferty nale篡 do陰czy kserokopi tego dokumentu po鈍iadczonego przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m. 4) Z tre軼i z這穎nego por璚zenia lub z這穎nej gwarancji winno wynika bezwarunkowe, na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5) Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub por璚zeniu ma by Zwi您ek Ukrai鎍ów w Polsce , ul. Ko軼ieliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie. 6) W przypadku, gdy wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawid這wy, Zamawiaj帷y odrzuci ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 4. Zwrot wadium. Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium na zasadach okre郵onych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 5. Zatrzymanie wadium. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena90,00
Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: Nie
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nale篡 rozumie zmiany nieodnosz帷e si do kwestii, które podlega造 ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby by造 znane w momencie wszcz璚ia procedury, maj帷ej na celu zawarcie Umowy, nie mia造by wp造wu na ilo嗆 podmiotów zainteresowanych t procedur. W powy窺zym kontek軼ie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówie publicznych przyk豉dowo: zmiana danych zwi您anych z obs逝g administracyjno-organizacyjn Umowy, numeru rachunku. 2. Okre郵aj帷 warunki dokonania zmiany Umowy, sporz康za si protokó konieczno軼i, bior帷 pod uwag w szczególno軼i: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wp造w zmiany na wysoko嗆 wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wp造w zmiany na termin zako鎍zenia Umowy. 3. Przewiduje si mo磧iwo嗆 zmiany postanowie zawartej Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionych poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 8 ust. 2, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mog wykonywa powierzonych zada, przy czym nowa osoba musi spe軟ia wymogi okre郵one w SIWZ oraz spe軟ia warunki, jakie by造 podstaw do oceny oferty na poziomie nie ni窺zym, jak osoba zmieniana Zmiana osoby musi by uzasadniona. 2) Zamawiaj帷y dopuszcza przed逝瞠nie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opó幡ienia, je瞠li takie opó幡ienie ma lub b璠zie mia這 wp造w na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczno軼i wykonania zamówie dodatkowych, których wykonanie jest niezb璠ne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, c) konieczno嗆 dostosowania wykonywanych prac do wymogów Konserwatora Zabytków, d) szczególnie niesprzyjaj帷ych warunków atmosferycznych (d逝gotrwa貫 powy瞠j 10 dni silne mrozy poni瞠j 15˚C, d逝gotrwa貫 ulewne deszcze, ponad normowe opady 郾iegu, d逝gotrwa貫 powy瞠j 10 dni wysokie temperatury powy瞠j 30˚C) uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdze, dokonywanie odbiorów, o ile nie da這 si tego przewidzie i / lub wykona w innym terminie, e) si造 wy窺zej lub kl瘰ki 篡wio這wej. 4. W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze瞠niem nieprzekroczenia cz窷ci wykraczaj帷ej poza okre郵enie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana mo瞠 dotyczy wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczno軼i powsta造ch w zwi您ku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczno嗆 ta wp造n窸a na konieczno嗆 zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczno軼i powsta造ch w zwi您ku z zaistnia陰 wad dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te b璠 konieczne gdy kontynuacja wykonania Umowy grozi豉by powstaniem Obiektu obarczonego wad. 6. Wykonanie robót zamiennych mo瞠 nast徙i na wniosek Zamawiaj帷ego w sytuacji koniecznej zmiany. 7. W przypadku zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu Umowy. 8. Zamawiaj帷y mo瞠 dopu軼i zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które s nast瘼stwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwi您aniach projektowych, je瞠li s one uzasadnione konieczno軼i zwi瘯szenia bezpiecze雟twa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej mo磧iwo軼i wprowadzenia rozwi您a zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zg這szonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, c) zmiany dokonane zosta造 podczas wykonywania robót budowlanych i nie odst瘼uj w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budow w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zosta造 zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spe軟iaj帷 zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d) koniecznych zmian wynikaj帷ych z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj帷y mo瞠 dopu軼i wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza si je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawc lub Zamawiaj帷ego rozwi您anie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawieraj帷y opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymaga b璠zie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiaj帷ego, a je瞠li b璠zie tego wymaga, to równie zmiany decyzji pozwolenia na budow. 10. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przys逝guj帷e Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie udokumentowane poniesione ju koszty tego zakresu rzeczowego. 11. Je瞠li w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustal wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostan wy陰czone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian okre郵onych w protoko豉ch konieczno軼i oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych okre郵onych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie okre郵ony w protokole konieczno軼i oraz przedmiarze robót sporz康zonym przez Zamawiaj帷ego.. Natomiast wynagrodzenie z tytu逝 wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy b璠zie potwierdzenie powsta造ch okoliczno軼i w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczno軼i. 12. W przypadku, gdy wyst徙i roboty innego rodzaju ni w przedmiarach robót i których nie mo積a rozliczy na podstawie kosztorysu ofertowego, i konieczne b璠 do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone b璠 na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawc i zatwierdzonych przez Zamawiaj帷ego. Kosztorysy te opracowane b璠 w oparciu o nast瘼uj帷e za這瞠nia : a) ceny czynników produkcji (rbg, M, S, Ko, Z ), jako zrycza速owane, zostan przyj皻e z kosztorysów ofertowych z這穎nych przez Wykonawc, b) w przypadku, gdy nie b璠zie mo磧iwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w poz. a), brakuj帷e ceny czynników produkcji zostan przyj皻e wed逝g publikacji ogólnodost瘼nych z zakresu cen np. SEKOCENBUD; BISTYP itp.( jako 鈔ednie ) za okres ich wbudowania, c) podstaw do okre郵enia nak豉dów rzeczowych b璠 normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów lub KNNR-ów lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiaj帷ego. 13. Przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany, w sytuacji konieczno軼i realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawc, nieobj皻ych zamówieniem podstawowym, o ile sta造 si niezb璠ne i zosta造 spe軟ione 陰cznie nast瘼uj帷e warunki: 1) zmiana wykonawcy nie mo瞠 zosta dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególno軼i dotycz帷ych zamienno軼i instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowa豉by istotn niedogodno嗆 lub znaczne zwi瘯szenie kosztów dla Zamawiaj帷ego, 3) 陰czna warto嗆 dodatkowych robót budowlanych nie mo瞠 przekroczy 50% warto軼i przedmiotu Umowy okre郵onej w § 7 ust. 1. 14. Przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany Umowy, je瞠li zostan spe軟ione 陰cznie poni窺ze warunki : 1) konieczno嗆 zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno軼iami, których Zamawiaj帷y, dzia豉j帷 z nale篡t staranno軼i, nie móg przewidzie, 1) 陰czna warto嗆 zmian nie przekracza 50% warto軼i przedmiotu Umowy okre郵onej w § 7 ust. 1. 15. Przewiduje si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany wykonawcy, któremu Zamawiaj帷y udzieli zamówienia, i którego ma zast徙i nowy wykonawca: 1) w wyniku po陰czenia, podzia逝, przekszta販enia, upad這軼i, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsi瑿iorstwa, o ile nowy wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, nie zachodz wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie poci庵a to za sob innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przej璚ia przez Zamawiaj帷ego zobowi您a wykonawcy wzgl璠em jego podwykonawców. 16. Zmiany, niezale積ie od wy瞠j wymienionych uznaje si za istotne, je瞠li : 1) zmienia si ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby by造 postawione w prowadzonym post瘼owaniu o udzielenie zamówienia, to wzi瘭iby lub mogliby wzi望 udzia inni Wykonawcy lub przyj皻o by oferty innej tre軼i, b) zmiana narusza równowag ekonomiczn Umowy na korzy嗆 Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres 鈍iadcze i zobowi您a wynikaj帷y z Umowy, d) polega na zast徙ieniu Wykonawcy, któremu Zamawiaj帷y udzieli zamówienia, nowym Wykonawc, w przypadkach innych ni wymienione w ust. 8 pkt 1. 17. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiaj帷y, po dokonaniu zmiany umowy, zamie軼i w Biuletynie Zamówie Publicznych og這szenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2017-08-25, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiaj帷y (inwestor) nie jest podmiotem zobowi您anym do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiaj帷y jako warunki przetargu, o których mowa w przepisach art. 701 – 705 KC - ustala zasady wynikaj帷e z ustawy Prawo zamówie publicznych oraz postanowie wyra幡ie wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególno軼i w zakresie terminu zwi您ania ofert, kryteriów oceny ofert oraz zastrze瞠nia mo磧iwo軼i uniewa積ienia post瘼owania w sytuacji nie otrzymania 鈔odków dotacji MSWiA na realizacj zamówienia
 
 
DOKUMNETY DO POBRANIA: