OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA
Zamieszczanie og這szenia:
Og這szenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zamówie Publicznych:
Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zwi您ek Ukrai鎍ów w Polsce, Krajowy numer identyfikacyjny 621939500000, ul. ul. Ko軼ieliska  7, 03614   Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 226 799 677, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (url): www.zup.ukraina.com.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego:
Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz robót remontowo budowlanych, polegaj帷ych na przebudowie ewakuacyjnej klatki schodowej (zachodnia cz窷 budynku) w budynku Narodnego Domu w Przemy郵u, zgodnie z zakresem robót wynikaj帷ym z Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru robót. Wymienione dokumenty stanowi za陰czniki do niniejszej SIWZ. Zakres robót budowlanych i remontowych oraz prac konserwatorskich obejmuje: I. Roboty rozbiórkowe klatki schodowej ewakuacyjnej, II. Wykonanie otworów i nadpro篡 okiennych i drzwiowych, III. Roboty budowlane, IV. Wykonanie nowych biegów klatki schodowej, V. Odtworzenie i dostosowanie do norm ozdobnych balustrad na ewakuacyjnej klatce schodowej, VI. Wykonanie instalacji oddymiania klatki ewakuacyjnej wraz z monta瞠m osprz皻u, VII. Wykonanie instalacji o鈍ietleniowej ewakuacyjnej klatki schodowej, VIII. Realizacja: do 15.12.2017 r. (podpisanie protoko逝 odbioru ko鎍owego), Budynek przy ul. Ko軼iuszki 5 w Przemy郵u, podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod Nr A-164. Inwestor uzyska pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemy郵u na prowadzenie przedmiotowych prac.
II.4) Informacja o cz窷ciach zamówienia:
Zamówienie by這 podzielone na cz窷ci:
nie
II.5) Gówny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7, 45312000-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2017
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zamówienia
Warto嗆 bez VAT 456354.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta這 udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mariusz Chomik, Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno Handlowo Us逝gowe „CHOMBUD”
Email wykonawcy: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Adres pocztowy: Sza鎍owa 1
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowo嗆: Przemy郵
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 538789.72
Oferta z najni窺z cen/kosztem 538789.72
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 546000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN

IV.9.1) Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.